Prima Întrebări Frecvente

Întrebări Frecvente

Este important: nu orice dezvăluire a practicilor ilegale poate fi și avertizare de integritate!!!

Pentru ca o dezvăluire a practicilor ilegale să fie înregistrată/calificată drept avertizare de integritate este obligatorie întrunirea condițiilor prevăzute de art.11 al Legii 122/2018:

 • să fie făcută de un angajat al unei entități publice sau private;
 • să se refere la activitatea entității al cărei angajat este;
 • să conțină informații/probe despre practicile ilegale și prejudicierea reală, iminentă sau potențială a interesului public;

persoana care face dezvăluirea trebuie să se identifice (nume, prenume, locul de muncă, date de contact, iar în cazul adresării în scris a avertizării de integritate – și semnătura).

Art. 7 al Legii 122/2018 stabilește că dezvăluirea practicilor ilegale poate fi:

publică (comunicată prin intermediul mass-media, organizațiilor negivernamentale, rețele de socializare).

Potrivit art. 3 al Legii 122/2018 avertizor de integritate este angajatul care face o avertizare de integritate.

Se consideră angajat persoană fizică care:

 • are sau a avut în ultimele 12 luni calitate de salariat, în sensul legislației muncii, în raport cu un angajator;
 • are sau a avut în ultimele 12 luni calitate de stagiar sau voluntar în raport cu un angajator;
 • are sau a avut în ultimele 12 luni raporturi juridice contractuale, civile cu un angajator;

Depunerea dezvăluirilor practicilor ilegale nu este o obligație, dar un drept al angajatului care, ulterior depunerii dezvăluirii beneficiază de garanții de protecție.

Articolul 11 al Legii 122/2018 prevede că înregistrarea unei dezvăluiri a practicilor ilegale de interes public în Registrul dezvăluirilor practicilor ilegale și al avertizărilor de integritate acordă angajatului care o face statutul de avertizor de integritate.

Registrul dezvăluirilor practicilor ilegale și al avertizărilor de integritate este ținut de către angajatori și autoritățile de examinare. Modelul Registrului este prevăzut în anexa nr. 3 a Legii 122/2018.

Da, Legea 122/2018 prevede că avertizori de integritate pot fi atât angajații entităților publice, cât și angajații entităților private.

Articolul 14 din Legea 122/2018 statuează că avertizorul de integritate beneficiază de următoarele garanții:

 • transferul său ori al persoanei care întreprinde acțiuni de răzbunare, pe perioada examinării cererii de acordare a protecției, într-o altă subdiviziune a entității publice sau private în care activează, cu menținerea specificului de activitate, iar în lipsa acesteia – într-o subdiviziune care desfășoară o activitate conexă, pentru a exclude sau a limita influența persoanei care s-a răzbunat în legătură cu avertizarea de integritate sau dezvăluirea practicilor ilegale;
 • sancționarea persoanei care s-a răzbunat în legătură cu avertizarea de integritate sau dezvăluirea practicilor ilegale ori, după caz, a conducătorului entității publice sau private pentru neasigurarea măsurilor de protecție;
 • anularea sancțiunii disciplinare, constatată de către angajator sau, după caz, de către instanța de contencios administrativ, care i-a fost aplicată angajatului ca urmare a unei dezvăluiri în interes public făcute cu bună-credință;
 • despăgubirea prejudiciilor materiale și morale suportate în urma răzbunării.

Articolul 16 din Legea 122/2018 stabilește că Protecția avertizorilor de integritate este asigurată de următoarele entități:

 • angajatorul, în cazul dezvăluirilor interne ale practicilor ilegale;
 • Avocatul Poporului, în cazul dezvăluirilor externe și publice ale practicilor ilegale.

Angajatorul întreprinde acțiuni cu caracter administrativ în vederea încetării răzbunării împotriva angajatului, inclusiv la locul de muncă, și a asigurării protecției acestuia ca avertizor de integritate. Angajatorul anulează actele administrative cu valoare de răzbunare în legătură cu dezvăluirea practicilor ilegale făcută de avertizorul de integritate.

Avocatul Poporului examinează cererea de protecție a avertizorilor de integritate și contribuie la apărarea acestora în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2014 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul). În cazul dezvăluirilor publice ale practicilor ilegale, Avocatul Poporului se poate sesiza din oficiu în conformitate cu art. 22 din Legea 52/2014 cu privire la Avocatul Poporului.